Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

 • Lider i partnerzy:

  Projekt w liczbach:

  • Termin realizacji projektu: 03 kwietnia 2017 – 31 grudnia 2019
  • Wartość projektu: 5.827.888,00 zł
  • w tym dofinansowanie: 5.388.568,00 zł
  • wkład własny: 439.320,00 zł
 • Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

  Opis projektu

  1. Projekt zakłada utworzenie przy współpracy gmin: Szczawnica, Czorsztyn i Łapsze Niżne, trzech placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i realizację (przez kadrę przygotowaną w ramach projektu) usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizujących dla osób starszych, niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów poprzez wdrożenie certyfikowanego modelu usług opiekuńczych opartego na standardach jakościowych OK SENIOR opracowanych przez KIGS. Usługi zapewnią opiekę i aktywizację osób starszych, mające na celu pozostawienie ich jak najdłużej w miejscu zamieszkania i stanowiące istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin. Utworzenie i działalność placówek zapewni osobom starszym dzienną opiekę i aktywizację wg najwyższych standardów jakościowych: utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności, powstrzymanie pogłębiania się dysfunkcji społecznych i zdrowotnych

  2. Projekt jest efektem współpracy władz samorządowych sąsiadujących ze sobą gmin powiatu nowotarskiego i Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w Warszawie, specjalizującego się w doradzaniu samorządom w organizowaniu gospodarki senioralnej.

  Głównym powodem realizacji projektu jest stwierdzona bariera dostępu lub całkowity brak dostępu do dziennych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizujących dla osób niesamodzielnych na terenie trzech gmin: Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica i brak wsparcia dla ich opiekunów faktycznych. Wybór osób, do których kierowane będą działania, jest wynikiem analizy sytuacji osób starszych, niesamodzielnych i ich opiekunów, przeprowadzonej przez OPS w gminach objętych projektem, zdefiniowanych podczas prac diagnostycznych, związanych z opracowaniem programów rozwoju gmin.

  3. Wsparciem objęte zostaną osoby starsze, niesamodzielne, które ze względu na podeszły wiek (60+) i stan zdrowia wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, związanej z obniżeniem sprawności psychofizycznej, chorobą lub pogorszeniem się sytuacji materialnej. Osoby w wieku 60+ wymagające pomocy w czynnościach samoobsługowych i samopielęgnacyjnych, tj. podczas korzystania z toalety, spożywania posiłków, poruszania się. Uczestnikami projektu nie będą osoby zaburzone psychicznie i osobowościowo, których stan zdrowia psychicznego nie jest związany z procesem starzenia się.

  Drugą grupą, do której kierujemy propozycję, są opiekunowie faktyczni osób starszych, niesamodzielnych, zaspokajający ich codzienne potrzeby życiowe, zapewniający opiekę higieniczną i ułatwiający utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Cel główny

  Zwiększenie dostępności osób starszych, niesamodzielnych do dziennych usług opiekuńczo-aktywizacyjnych w trzech gminach powiatu nowotarskiego poprzez utworzenie trzech Domów Dziennego Pobytu i realizację w nich usług opiekuńczo-aktywizujących

  Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  – remont i adaptację trzech lokali przeznaczonych na działalność DDP – wyposażenie trzech placówek DDP w sprzęt, urządzenia niezbędne do realizacji usług

  – przygotowanie kadr do wykonywania zadań w 3 placówkach DDP

  – realizację usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizujących dla osób starszych

  – realizację usług wspomagających opiekunów nieformalnych, faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi

  Grupa docelowa

  Zgodnie z dokumentacją projektową oraz SZOOP RPO WM 2014 – 2020 wsparciem objętych zostanie: 70 osób starszych, niesamodzielnych, które ze względu na podeszły wiek (60+) lub stan zdrowia czy niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego związaną z obniżeniem sprawności psychofizycznej, chorobą lub pogorszeniem się sytuacji materialnej.

  Drugą grupą docelową działań projektu są opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych Projekt obejmie wsparciem 70 osób opiekujących się osobą starszą niesamodzielną, które zaspokajają jej codzienne potrzeby życiowe, zapewniają opiekę higieniczną i ułatwiają utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora. Usługi świadczone w ramach projektu będą miały charakter usług świadczonych w lokalnej społeczności.

  Zadania

  1.Przygotowanie lokali do realizacji usług opiekuńczych i aktywizujących dla osób starszych w lokalnej społeczności

  2.Przygotowanie rodzin do realizacji usług opiekuńczo-aktywizujących – usługi wspomagające

  3.Realizacja usług opiekuńczo-aktywizujących w środowisko lokalnym

  Materiały do pobrania

  Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa umowa partnerska z dnia 21 marca 2017 r.

  Ogłoszenia:

  1. Opracowanie dokumentacji remontowej

  Pobierz zapytanie ofertowe w formacie Word

  Pobierz wzór oferty w formacie Word

  2. Rekrutacja uczestników projektu – opiekunowie osób starszych,niesamodzielnych

  Pobierz merytoryczny program szkolenia

  Pobierz regulamin rekrutacji

  Pobierz formularz zgłoszeniowy uczestnika

  Pobierz oświadczenie kwalifikowalności uczestnika

  Zapytanie ofertowe: Warsztaty wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz kurs: Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej

  Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz załącznik 1 do ogłoszenia

  Pobierz załącznik 2 do ogłoszenia

  Pobierz załącznik 3 do ogłoszenia

  Pobierz pytania i odpowiedzi z dnia 17.07.2017

  Pobierz załącznik 1 do ogłoszenia, modyfikacja z dnia 17.07.2017

  Pobierz protokół z postępowania szkolenia dla opiekunów

  3.Prace remontowo-adaptacyjne polegające na modernizacji lokali w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze

  Pobierz dokumentacja techniczna Jaworki

  Pobierz dokumentacja techniczna Niedzica

  Pobierz dokumentacja techniczna Kluszkowce

  Pobierz wzor umowy

  Pobierz tresc oferty wzor

  Pobierz ogloszenie o zamowieniu

  Pobierz protokół

  4.Wyposażenie łazienek oraz WC

  Pobierz ogłoszenie

  Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz zał. nr. 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Pobierz zał. nr. 2, treść oferty, wzór

  Pobierz zał. nr. 3, wzór umowy

  Pobierz protokół

  5.Zakup urządzeń

  Pobierz ogłoszenie

  Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz zał. nr. 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Pobierz zał. nr. 2, treść oferty, wzór

  Pobierz zał. nr. 3, wzór umowy

  Pobierz protokół otwarcia

  6.”Wyposażenia kuchni, jadalni i pomieszczeń gospodarczych dla lokali przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu” – sprzęt drobny

  Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz zał. nr. 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Pobierz zał. nr. 2, treść oferty, wzór

  Pobierz zał. nr. 3, wzór umowy

  Odpowiedzi na pytania

  Pobierz protokół