FUNDACJA OPUTW

Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku to największa organizacja przedstawicielska UTW w Polsce skupiająca ponad 30 000 słuchaczy.

Zrzesza  instytucje działające na rzecz środowiska senioralnego w całej Polsce. Misją Fundacji jest reprezentacja środowiska senioralnego oraz działalność na rzecz jego rozwoju i tworzenia silnej marki Uniwersytetów Trzeciego Wieku, krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, praw człowieka, dziedzictwa narodowego.

OP UTW inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, propaguje wykorzystanie  nowoczesnych technologii w szeroko pojętych działaniach na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, współdziała w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także upowszechnia ideę wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. Pod patronatem fundacji działają jedne z najważniejszych inicjatyw organizowanych dla społeczeństwa w wieku 50 + w Polsce, tj. Ogólnopolski Parlament Senioralny, Ogólnopolski Kongres Senioralny, Konkurs „Wielka Osobowość Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Fundacja jest także opiekunem projektu „Usłyszeć motyla”, „Lubię pocztowy” czy „Wyprawa w głąb mózgu”.

Translate »
Skip to content