Dlakonsumenta.pl

Nieodpłatna pomoc prawna dla konsumentów!

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powierzył zadanie publiczne dwóm organizacjom pozarządowym Fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) oraz Stowarzyszeniu Aquila (wym. Akwila; dalej Aquila), które wspólnie realizują zadanie pt. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020. pod hasłem Konsumencie nie jesteś sam!. Na potrzeby projektu powstała strona www.dlakonsumenta.pl, na której znajduje się wykaz ośrodków udzielających nieodpłatnych porad konsumenckich oraz kalendarz wydarzeń z aktywnościami w terenie a także wzory dokumentów do pobrania i szereg porad.

Realizacja wymienionego wyżej zadania, ma uzupełniać istniejący system ochrony konsumentów w Polsce. W kraju działa obecnie 371 rzeczników konsumentów. Starają się oni jak najlepiej udzielać pomocy konsumentom, jednak z różnych powodów, nie zawsze jest to możliwe (widać to szczególnie w województwach wschodnich). Niekiedy rzecznicy zatrudnieni są na niewielką część etatu (np. 1/8), jednoosobowo świadczą pomoc (tylko w niektórych, dużych ośrodkach funkcjonują biura rzeczników, w których pracuje kilka osób), co jest niewystarczające przy ilości osób zgłaszających się do nich.

To wszystko powoduje, że w niektórych miejscach konsumenci nie mają zapewnionej dostatecznej bezpłatnej pomocy prawnej. Projekt Konsumencie nie jesteś sam! ma to zmienić.

W ramach zadania publicznego realizowane będzie bezpłatne poradnictwo prawne (udzielanie porad prawnych konsumentom osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, sporządzanie pism dla konsumentów, w tym pism procesowych i wniosków ADR) w 10 stałych ośrodkach regionalnych w kraju. W chwili obecnej ośrodki znajdują się w Busku Zdrój, Częstochowie, Katowicach, Łomży, Olsztynie, Puławach, Siemiatyczach, Tarnobrzegu, Wrocławiu i Żarach.

Dodatkowo prowadzone będą bezpłatne porady prawne w terenie, poza stałymi ośrodkami regionalnymi w trakcie wydarzeń i eventów regionalnych prowadzonych w wybranych województwach.

Działania te uzupełnione będą poprzez akcje edukacyjno – informacyjne w formie m.in. lekcji w szkołach, wykładów na uniwersytetach III wieku, domach seniora, wykładów dla rzeczników konsumentów, pracowników Policji, pracowników opieki społecznej. Zakładane jest również poszerzanie wiedzy o prawie konsumenckim za pośrednictwem mediów, w tym społecznościowych.

Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej powstał oddolnie z potrzeby dostosowania usług społecznych i komercyjnych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Bardzo szybko okazało się, że niezwykle ważnym aspektem budowania runku dóbr i usług senioralnych jest bezpieczeństwo konsumenckie osób starszych. Tak powstał program kampanii Senior Znaczy Szacunek, prowadzonej przez KIGS przez ostatnie trzy lata. Doświadczenia we współpracy ze środowiskiem szczególnie narażonym na nieuczciwe praktyki oraz potrzebującym wsparcia skłoniły KIGS do podjęcia próby rozszerzenia edukacji i pomocy konsumenckiej na inne grupy wiekowe. Tak rozpoczęła się współpraca ze stowarzyszeniem Aquila i kontynuacja jej w tym ważnym społecznym projekcie Konsumencie nie jesteś sam!.

Stowarzyszenie Aquila istnieje od 2008 roku. Tematyką konsumencką zajmuje się od trzech lat. Od maja 2016 roku pomaga nieodpłatnie konsumentom na etapie postępowania sądowego. Projekt ten aż do chwili obecnej realizuje wyłącznie własnymi środkami. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://prawo-konsumenckie.pl/pomoc-prawna-w-sprawach-sadowych/.

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego!

Udzielamy porad oraz przygotowujemy pisma (np. reklamacje, wezwania do zapłaty, pisma procesowe). Dodatkowo prowadzimy akcje edukacyjno-informacyjne oraz współpracujemy z instytucjami i organizacjami chroniącymi konsumentów.

Szczegóły dotyczące ośrodków znajdują się również na stronie internetowej dlakonsumenta.pl.

Translate »
Skip to content