Struktura

Zarząd Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej powołał następujące jednostki, które wchodzą w strukturę Instytutu. Mają one na celu zapewnienie sprawnej realizacji celu Instytutu i określonych zadań, które zostały zawarte w opisach poszczególnych jednostek.

Kontakt

Dział Certyfikacji i Zarządzania Jakością

Dział Certyfikacji i Zarządzania Jakością pracuje nad jednym z wiodących zadań KIGS, mianowicie opracowuje system certyfikacji usług i miejsc pobytowych dla seniorów.

Realizujemy następujące zadania:

 • Opracowywanie kryteriów certyfikacji usług i miejsc pobytowych dla seniorów
 • Określanie standardów dla zarządzania jakością
 • Współpraca z inwestorami i usługodawcami od najwcześniejszych etapów planowania inwestycji
 • Zapewnianie adekwatności kryteriów i standardów z oczekiwaniami odbiorców końcowych, czyli osób starszych
Lider Działu Certyfikacji i Zarządzania Jakością: Marzena Rudnicka
Kontakt:
Tel.:+ 48 786 200 301
E-mail: marzena.rudnicka@kigs.org.pl

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Wiceprezydent Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego (URBI), ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Właścicielka firmy Rudnicka & Consulting. Specjalizuje się w kompleksowych usługach dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych i usługowych. Jest autorką innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki senioralnej oraz raportu „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013 r.). Pracuje nad modelem spójnej polityki rozwoju rynku budowlanego w Polsce.

 

 

 

Dział Nowych Technologii

Naszą misją jest poprawienie komfortu życia osób starszych bądź niesamodzielnych poprzez właściwe wykorzystanie technologii, urządzeń i systemów wspierających diagnostykę, terapię, rehabilitację oraz codzienne życie, w tym także umożliwiające komunikację z rodziną i znajomymi poprzez dedykowane dla seniorów media społecznościowe.

Jednym z naszych zadań jest integracja środowiska producentów urządzeń i oprogramowania oraz instytucji świadczących usługi medyczne lub opiekuńcze w zakresie walidacji, integracji oraz opracowywania urządzeń lub technologii służących optymalnemu wykorzystaniu mieszkań serwisowanych i zapewniających bezpieczeństwo poprzez stały monitoring osób niesamodzielnych.

W zakresie kompetencji naszego działu znajdują się między innymi:

 • Ocena przydatności technologii dedykowanych zastosowaniom e-health i m-health w usługach senioralnych
 • Projektowanie oraz walidacja systemów do zarządzania usługami dla seniorów bądź przestrzenią senioralną.
 • Prowadzenie działań B+R w obszarze telemonitoringu, teleopieki, telenadzoru, teleprofilaktyki, telekonsultacji i telerehabilitacji, dedykowanych osobom niesamodzielnym.
 • Ocena przydatności manipulatorów i robotów ułatwiających funkcjonowanie osobom niesamodzielnym.

 

Dział Współpracy z Samorządami

Dział Współpracy z Samorządami prowadzi współpraca z przedstawicielami władz samorządowych. Koncentruje swoje działania na realizacji projektów finansowanymi ze środków unijnych w partnerstwie z jednostkami samorządów terytorialnych.

Realizowany zakres działań:

 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych i krajowych.
 • Opracowywanie instrumentów rozwoju gospodarki senioralnej.
 • Wspieranie partycypacji społecznej seniorów.
Dyrektor Działu Współpracy z Samorządami: Agata Miśkowiec
Kontakt:
Tel.:+ 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

Zdjęcie

Agata Miśkowiec

Z wykształcenia ekonomistka i prawnik, od blisko dziesięciu lat doradca w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i finansowaniem inwestycji w obszarze opieki senioralnej, badaniami rynku, certyfikacją usług i produktów dla seniorów, budowaniem strategii oraz analizami finansowymi w obszarze zdrowia i opieki społecznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie obserwowała innowacyjne rozwiązania z zakresu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, które obecnie stara się przeszczepić na grunt polski. Zrealizowała ponad 30 projektów doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego, szpitali oraz innych podmiotów działających na rynku usług senioralnych. Autorka licznych publikacji głównie z zakresu opieki długoterminowej oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. artykułów w ‘Samorządzie Terytorialnym’, ‘Wspólnocie’, ‘Rzeczpospolitej’, ‘Working Papers NBP’, ‘Applied Economic Letters’).

Od 2012 r. zawodowo związana z firmą Public Consulting Group (PCG), gdzie obecnie kieruje pracami działu Zdrowie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

Dział Prawny

Dział Prawny udziela porad i opinii prawnych dotyczących perspektywy finansowej UE. Koncentrujemy nasze działania na sporządzaniu wniosków o dotacje ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Realizowany zakres działań:

 • Doradztwo nt. współfinansowania projektów przez UE na lata 2014-2020
 • Sporządzanie wniosków o dotacje ze środków UE, w tym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
 • Realizacja projektów finansowych ze środków unijnych w partnerstwie z jednostki samorządu terytorialnych.
Lider Działu Prawnego: Robert Gwiazdowski
Kontakt:
Tel.:+ 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

rg

Robert Gwiazdowski
Przewodniczący Rady Instytutu, doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej. Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego. W latach 2004-2014 był Prezydentem Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.

Filia w Opolu

Filia KIGS w Opolu została powołana w celu efektywnej realizacji działań na rzecz rozwoju gospodarki senioralnej na poziomie regionalnym.

Realizujemy następujące zadania:

 • Stymulowanie innowacyjności i rozwój gospodarki senioralnej na poziomie regionalnym
 • Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych
 • Wspieranie merytoryczne, edukacyjne, doradcze, eksperckie innych organizacji pozarządowych w zakresie aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej osób starszych
 • Współpraca z Uniwersytetem Opolskim oraz innymi uczelniami wyższymi w zakresie przygotowania specjalnie dostosowanej do potrzeb i zainteresowań osób starszych oferty edukacyjnej
 • Uruchomienie projektów wymiany międzynarodowej seniorów
 • Realizacja projektów/programów z zakresu profilaktyki, ochrony zdrowia, rehabilitacji oraz standaryzacji usług medycznych dla osób starszych (w tym finansowanych ze środków zewnętrznych m.in. europejskich)
Kontakt:
Tel.:+ 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

 

Biuro Instytutu

Biuro Instytutu zapewnia koordynację projektów Instytutu i pracy ekspertów. Dyrektor i pracownicy Biura są codziennie do dyspozycji partnerów i osób zainteresowanych współpracą. Udzielają informacji na temat Instytutu i możliwości współpracy.