Struktura

Zarząd Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej powołał następujące jednostki, które wchodzą w strukturę Instytutu. Mają one na celu zapewnienie sprawnej realizacji celu Instytutu i określonych zadań, które zostały zawarte w opisach poszczególnych jednostek.

Kontakt

Dział Certyfikacji i Zarządzania Jakością

Dział Certyfikacji i Zarządzania Jakością pracuje nad jednym z wiodących zadań KIGS, mianowicie opracowuje system certyfikacji usług i miejsc pobytowych dla seniorów.

Realizujemy następujące zadania:

 • Opracowywanie kryteriów certyfikacji usług i miejsc pobytowych dla seniorów
 • Określanie standardów dla zarządzania jakością
 • Współpraca z inwestorami i usługodawcami od najwcześniejszych etapów planowania inwestycji
 • Zapewnianie adekwatności kryteriów i standardów z oczekiwaniami odbiorców końcowych, czyli osób starszych
Lider Działu Certyfikacji i Zarządzania Jakością: Marzena Rudnicka
Kontakt:
Tel.:+ 48 786 200 301
E-mail: marzena.rudnicka@kigs.org.pl

Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Wiceprezydent Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego (URBI), ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Właścicielka firmy Rudnicka & Consulting. Specjalizuje się w kompleksowych usługach dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych i usługowych. Jest autorką innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki senioralnej oraz raportu „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013 r.). Pracuje nad modelem spójnej polityki rozwoju rynku budowlanego w Polsce.

 

 

 

Dział Nowych Technologii

Naszą misją jest poprawienie komfortu życia osób starszych bądź niesamodzielnych poprzez właściwe wykorzystanie technologii, urządzeń i systemów wspierających diagnostykę, terapię, rehabilitację oraz codzienne życie, w tym także umożliwiające komunikację z rodziną i znajomymi poprzez dedykowane dla seniorów media społecznościowe.

Jednym z naszych zadań jest integracja środowiska producentów urządzeń i oprogramowania oraz instytucji świadczących usługi medyczne lub opiekuńcze w zakresie walidacji, integracji oraz opracowywania urządzeń lub technologii służących optymalnemu wykorzystaniu mieszkań serwisowanych i zapewniających bezpieczeństwo poprzez stały monitoring osób niesamodzielnych.

W zakresie kompetencji naszego działu znajdują się między innymi:

 • Ocena przydatności technologii dedykowanych zastosowaniom e-health i m-health w usługach senioralnych
 • Projektowanie oraz walidacja systemów do zarządzania usługami dla seniorów bądź przestrzenią senioralną.
 • Prowadzenie działań B+R w obszarze telemonitoringu, teleopieki, telenadzoru, teleprofilaktyki, telekonsultacji i telerehabilitacji, dedykowanych osobom niesamodzielnym.
 • Ocena przydatności manipulatorów i robotów ułatwiających funkcjonowanie osobom niesamodzielnym.
Dyrektor Działu Nowych Technologii: Jarosław Bułka
Kontakt:
Tel.: + 48 786 200 301
E-mail: jaroslaw.bulka@kigs.org.pl

dr inż. Jarosław BułkaJBulka

Biocybernetyk, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej, adiunkt w Zakładzie Biocybernetyki Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Autor ponad 50 publikacji z zakresu przetwarzania sygnałów biomedycznych, wykorzystania sieci neuronowych w diagnostyce medycznej oraz telemedycyny i systemów informatycznych wspierających diagnostykę medyczną. Współorganizator wielu konferencji branżowych.

W latach 1999-2002 sekretarz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Od 2001 r. sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Od 2010 r. ekspert Związku Powiatów Polskich. Od 2012 r. ekspert technologiczny Ośrodka Prognoz Technologicznych Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Rady Fundacji Klastra Life Science. Od 2013 r. członek rady naukowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej. Współwłaściciel i wiceprezes zarządu Silvermedia sp. z o. o.

Dział Współpracy z Samorządami

Dział Współpracy z Samorządami prowadzi współpraca z przedstawicielami władz samorządowych. Koncentruje swoje działania na realizacji projektów finansowanymi ze środków unijnych w partnerstwie z jednostkami samorządów terytorialnych.

Realizowany zakres działań:

 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych i krajowych.
 • Opracowywanie instrumentów rozwoju gospodarki senioralnej.
 • Wspieranie partycypacji społecznej seniorów.
Dyrektor Działu Współpracy z Samorządami: Agata Miśkowiec
Kontakt:
Tel.:+ 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

Zdjęcie

Agata Miśkowiec

Z wykształcenia ekonomistka i prawnik, od blisko dziesięciu lat doradca w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i finansowaniem inwestycji w obszarze opieki senioralnej, badaniami rynku, certyfikacją usług i produktów dla seniorów, budowaniem strategii oraz analizami finansowymi w obszarze zdrowia i opieki społecznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie obserwowała innowacyjne rozwiązania z zakresu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, które obecnie stara się przeszczepić na grunt polski. Zrealizowała ponad 30 projektów doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego, szpitali oraz innych podmiotów działających na rynku usług senioralnych. Autorka licznych publikacji głównie z zakresu opieki długoterminowej oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. artykułów w ‘Samorządzie Terytorialnym’, ‘Wspólnocie’, ‘Rzeczpospolitej’, ‘Working Papers NBP’, ‘Applied Economic Letters’).

Od 2012 r. zawodowo związana z firmą Public Consulting Group (PCG), gdzie obecnie kieruje pracami działu Zdrowie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

Dział Prawny

Dział Prawny udziela porad i opinii prawnych dotyczących perspektywy finansowej UE. Koncentrujemy nasze działania na sporządzaniu wniosków o dotacje ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Realizowany zakres działań:

 • Doradztwo nt. współfinansowania projektów przez UE na lata 2014-2020
 • Sporządzanie wniosków o dotacje ze środków UE, w tym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
 • Realizacja projektów finansowych ze środków unijnych w partnerstwie z jednostki samorządu terytorialnych.
Lider Działu Prawnego: Robert Gwiazdowski
Kontakt:
Tel.:+ 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

rg

Robert Gwiazdowski
Przewodniczący Rady Instytutu, doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej. Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego. W latach 2004-2014 był Prezydentem Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.

Filia w Opolu

Filia KIGS w Opolu została powołana w celu efektywnej realizacji działań na rzecz rozwoju gospodarki senioralnej na poziomie regionalnym.

Realizujemy następujące zadania:

 • Stymulowanie innowacyjności i rozwój gospodarki senioralnej na poziomie regionalnym
 • Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych
 • Wspieranie merytoryczne, edukacyjne, doradcze, eksperckie innych organizacji pozarządowych w zakresie aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej osób starszych
 • Współpraca z Uniwersytetem Opolskim oraz innymi uczelniami wyższymi w zakresie przygotowania specjalnie dostosowanej do potrzeb i zainteresowań osób starszych oferty edukacyjnej
 • Uruchomienie projektów wymiany międzynarodowej seniorów
 • Realizacja projektów/programów z zakresu profilaktyki, ochrony zdrowia, rehabilitacji oraz standaryzacji usług medycznych dla osób starszych (w tym finansowanych ze środków zewnętrznych m.in. europejskich)
Dyrektor filii w Opolu: vacat
Kontakt:
Tel.:+ 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

 

Biuro Instytutu

Biuro Instytutu zapewnia koordynację projektów Instytutu i pracy ekspertów. Dyrektor i pracownicy Biura są codziennie do dyspozycji partnerów i osób zainteresowanych współpracą. Udzielają informacji na temat Instytutu i możliwości współpracy.

Dyrektor Biura Instytutu: Mariusz Chmielewski
Kontakt:
Tel.:+ 48 796 800 123
E-mail: biuro@kigs.org.plDoświadczony manager, który zdobywał doświadczenie w spółkach informatycznych takich jak m.in. ICL, UNISYS Corp., Silvermedia oraz w firmach będących operatorami telekomunikacyjnymi, w tym UNI-Net, Telekom Romania, Deutsche Telekom AG.

Akademickie wykształcenie finansowe połączone z doświadczeniem w zakresie zarządzania marketingiem i sprzedażą pozwoliły na zajmowanie stanowisk kierowniczych w zarządach firm i osiąganie wyznaczanych celów biznesowych. Dotyczyło to zarówno start-up’ów takich jak np. Nordisk Polska (obecnie część Polkomtela), jak i dużych organizacji takich jak np., notowana na GPW – Netia SA