Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

„Ja nigdy takiego życia jak teraz to nie miałam” – mówi pani Helena, która ma 92 lata i przebywa w naszym domu seniora w Kluszkowcach.

Obejrzyj, proszę poniższy film i zobacz, ile szczęścia może dać człowiek człowiekowi.

Minęły już prawie cztery lata, odkąd uruchomiliśmy trzy Pienińskie Domy Dziennego Pobytu (Niedzica, Kluszkowce i Jaworki). W tych gminach nie było nigdy żadnej placówki dla seniorów. Nawet DPSu. Dziś wiem, że staliśmy się dla wielu z „naszych” seniorów pierwszym domem i pierwszą rodziną. Mówią nam, że daliśmy im niebo na ziemi. 

Sędziwe osoby, które latami tkwiły w samotności i myślały, że życie już za nimi, nagle jakby rodzą się na nowo. Odkrywają w sobie pasje i niesamowitą odwagę, żeby robić to, co drzemało na dnie ich serc zapomniane i nikomu niepotrzebne.

IMG_5676

Przedstawiamy naszą podopieczną Panią Genowefę z Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Niedzicy. Teraz mówi o niej cała Polska.

Niestety nie mamy finansowania na zorganizowanie transportu dla tych osób, które mają za daleko, aby przyjść i których nie może przywieźć rodzina. To góry. Tereny wiejskie. W każdej z trzech placówek obsługujemy całą gminę, która składa się z wielu wsi. 

Pomóż Seniorom dojechać do ich prawdziwego Domu, wpłacając dowolną kwotę pod tytułem “Transport PDDP”

Zobaczcie też, co się wydarzyło podczas wystąpienia Pani Gieni w Mam Talent.

Dołóż swoją cegiełkę w budowaniu szczęścia tych wspaniałych Seniorów, wpłacając kartą lub przelewem dowolną kwotę

Bardzo Ci dziękujemy w imieniu Seniorów !

Codziennie możesz spotkać nas na Facebooku

Jaworki

Niedzica

Kluszkowice

Geneza i historia projektu

 

 

 

Projekt Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Kluszkowce (gmina Czorsztyn), Jaworki (gmina Szczawnica) oraz Niedzica (gmina Łapsze Niżne)

Od lutego 2018 roku Seniorzy z trzech pienińskich gmin korzystają z wyremontowanych i dostosowanych do ich potrzeb placówek, gdzie przygotowano dla nich innowacyjny program – animowany przez personel, działający zgodnie z najwyższymi standardami opieki.

Projekt Pienińskich Domów Dziennego Pobytu – sfinansowany ze środków unijnych – został przygotowany i jest prowadzony przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z gminami Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica.

       

NAJWAŻNIEJSZE INFO:

Nazwa projektu:
Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Beneficjent:
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w partnerstwie z: Miastem i Gminą Szczawnica, Gminą Czorsztyn, Gminą Łapsze Niżne

Czas trwania projektu:
3 kwietnia 2017 – 31 grudnia 2019 roku

Wartość projektu:
PLN 5.827.888,00

Dofinansowanie projektu z UE:
PLN 5.388.568,00

Wkład własny:

PLN 439.320,00

Szczegóły:

Źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Podziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze

OPIS PROJEKTU

1. Projekt zakłada utworzenie przy współpracy gmin: Szczawnica, Czorsztyn i Łapsze Niżne, trzech placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i realizację (przez kadrę przygotowaną w ramach projektu) usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizujących dla osób starszych, niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów poprzez wdrożenie certyfikowanego modelu usług opiekuńczych opartego na standardach jakościowych OK SENIOR opracowanych przez KIGS. Usługi zapewnią opiekę i aktywizację osób starszych, mające na celu pozostawienie ich jak najdłużej w miejscu zamieszkania i stanowiące istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin. Utworzenie i działalność placówek zapewni osobom starszym dzienną opiekę i aktywizację wg najwyższych standardów jakościowych: utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności, powstrzymanie pogłębiania się dysfunkcji społecznych i zdrowotnych

2. Projekt jest efektem współpracy władz samorządowych sąsiadujących ze sobą gmin powiatu nowotarskiego i Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w Warszawie, specjalizującego się w doradzaniu samorządom w organizowaniu gospodarki senioralnej.

Głównym powodem realizacji projektu jest stwierdzona bariera dostępu lub całkowity brak dostępu do dziennych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizujących dla osób niesamodzielnych na terenie trzech gmin: Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica i brak wsparcia dla ich opiekunów faktycznych. Wybór osób, do których kierowane będą działania, jest wynikiem analizy sytuacji osób starszych, niesamodzielnych i ich opiekunów, przeprowadzonej przez OPS w gminach objętych projektem, zdefiniowanych podczas prac diagnostycznych, związanych z opracowaniem programów rozwoju gmin.

3. Wsparciem objęte zostaną osoby starsze, niesamodzielne, które ze względu na podeszły wiek (60+) i stan zdrowia wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, związanej z obniżeniem sprawności psychofizycznej, chorobą lub pogorszeniem się sytuacji materialnej. Osoby w wieku 60+ wymagające pomocy w czynnościach samoobsługowych i samopielęgnacyjnych, tj. podczas korzystania z toalety, spożywania posiłków, poruszania się. Uczestnikami projektu nie będą osoby zaburzone psychicznie i osobowościowo, których stan zdrowia psychicznego nie jest związany z procesem starzenia się.

Drugą grupą, do której kierujemy propozycję, są opiekunowie faktyczni osób starszych, niesamodzielnych, zaspokajający ich codzienne potrzeby życiowe, zapewniający opiekę higieniczną i ułatwiający utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie dostępności osób starszych, niesamodzielnych do dziennych usług opiekuńczo-aktywizacyjnych w trzech gminach powiatu nowotarskiego poprzez utworzenie trzech Domów Dziennego Pobytu i realizację w nich usług opiekuńczo-aktywizujących

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– remont i adaptację trzech lokali przeznaczonych na działalność DDP – wyposażenie trzech placówek DDP w sprzęt, urządzenia niezbędne do realizacji usług

– przygotowanie kadr do wykonywania zadań w 3 placówkach DDP

– realizację usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizujących dla osób starszych

– realizację usług wspomagających opiekunów nieformalnych, faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi

GRUPA DOCELOWA

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz SZOOP RPO WM 2014 – 2020 wsparciem objętych zostanie: 70 osób starszych, niesamodzielnych, które ze względu na podeszły wiek (60+) lub stan zdrowia czy niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego związaną z obniżeniem sprawności psychofizycznej, chorobą lub pogorszeniem się sytuacji materialnej.

Drugą grupą docelową działań projektu są opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych Projekt obejmie wsparciem 70 osób opiekujących się osobą starszą niesamodzielną, które zaspokajają jej codzienne potrzeby życiowe, zapewniają opiekę higieniczną i ułatwiają utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora. Usługi świadczone w ramach projektu będą miały charakter usług świadczonych w lokalnej społeczności.

ZADANIA

1. Przygotowanie lokali do realizacji usług opiekuńczych i aktywizujących dla osób starszych w lokalnej społeczności

2. Przygotowanie rodzin do realizacji usług opiekuńczo-aktywizujących – usługi wspomagające

3. Realizacja usług opiekuńczo-aktywizujących w środowisko lokalnym

Translate »
Skip to content