Seniorzy z gminy Puszcza Mariańska, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wzięli udział w pierwszej naradzie obywatelskiej, która miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej. Byłą to pierwsza z cyklu czterech narad, planowanych w projekcie #klimaSENIORE, których celem jest utworzenie Lokalnej Agendy Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu.

Narada obywatelska, która odbyła się 15 lipca 2021 r. w Puszczy Mariańskiej, była pierwszą z cyklu czterech narad, których zwieńczeniem ma by ć dokument o nazwie Lokalna Agenda Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu. Agenda ta ma za zadanie zidentyfikować problemy środowiskowe jakie widzą na terenie swojej gminy mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje, a w konsekwencji znaleźć drogi do ich rozwiązania.

Na spotkaniu w Puszczy Mariańskiej pojawili się przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń senioralnych, innych stowarzyszeń pozarządowych, mieszkańcy i przedstawiciele Lasów Państwowych, ponieważ gmina Puszcza Mariańska w ponad 40% zajęta jest przez Bolimowski Park Krajobrazowy.

Po wprowadzeniu przedstawicieli Fundacji InE oraz KIGS, a także przedstawieniu wyników przeprowadzonej ankiety na temat subiektywnej oceny stanu lokalnego środowiska naturalnego przez mieszkańców, rozgorzała dyskusja nad każdym z badanych elementów. Jako kluczowe lokalne zagrożenia, wiążące się ze zmianującym klimaty uczestnicy wymienili:

  • zanieczyszczanie powietrza ok. 39%
  • niedobór wody lub niski poziom wód gruntowych ok. 39%
  • problem odpadów i zanieczyszczenia aż 62%.

Bardzo ciekawe jest spostrzeżenie, że o ile pierwsze dwa czynniki możemy faktycznie powiązać ze zmianami klimatycznymi, o tyle wskazany jako najważniejszy już nie. Oznacza to, że względnie świadomi uczestnicy spotkania wiążą relację: zmiany klimatyczne, a gospodarka odpadami.

Dyskusja, jaka wywiązała się pomiędzy uczestnikami spotkania, toczyła się wokół następujących problemów:

– woda:

Gmina Puszcza Mariańska jest bardzo zróżnicowana. Są obszary bardzo suche oraz takie o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych. Gmina posiada wodociąg choć zdarzają się okresy (weekendy) gdy brakuje wody do kąpieli z powodu dużego poboru zwłaszcza do podlewania ogrodów przydomowych. Dyskusja dotyczyła zatem również tematyki gromadzenia i wykorzystywania wody podskórnej tam gdzie jest jej dostatek.

– marnowanie żywności:

Zaobserwowane zwłaszcza w okresach świątecznych i po weekendach kiedy to przygotowywane są przyjęcia okolicznościowe. Niestety idea jadłodzielni i lodówek publicznych nie została zaakceptowana przez społeczność.

– zanieczyszczenie powietrza/smog:

Gmina nie posiada sieci gazowej. Ogrzewanie stanowi duży problem w gminie. Mieszkańcy ogrzewają się często odpadami generując zanieczyszczenie powietrza. Stąd wybierane jest często mniejsze zło czyli ogrzewanie drewnem. Fotowoltaika i pompy ciepła nie cieszą się zainteresowaniem mieszkańców zarówno z powodu ich dużych kosztów instalacji, nieprzejrzystych zasad dotacji jak i również w dużej części z powodu zalesienia, które powoduje, że dostęp słońca do potencjalnych miejsc instalacji jest ograniczony.

– odpady:

Gmina boryka się z nadmiarem odpadów wywożonych przez okolicznych mieszkańców do lasu jak również pozostawianych przez turystów w przydrożnych rowach. Śmieci z lasu wywożą na swój koszt Lasy Państwowe – a koszty są coraz wyższe. Wydaje się, że gminny system odbioru śmieci nie został rozwiązany, nadal nie zostały rozwiązane kwestie odbioru śmieci budowlanych po remontach, opon itp., jak również nie udało się dojść do porozumienia z mieszkańcami co do lokalizacji PSZOK w gminie.

Jak widać powyżej, mieszkańcy widzą problemy, na których powinna się skupić treść Lokalnej Agendy Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu. Ale o tym jaki ona przyjmie finalnie efekt zadecydują wszyscy uczestnicy następnych narad, które odbędą się w poniższych terminach:

18 sierpnia 2021 o godz. 16:00

9 września 2021 godz. 17:00

23 września 2021 godz. 17:00

Wysłuchanie publiczne – październik 2021

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału i wspólnym działaniu na rzecz Klimatu!

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Projekt #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Udostępnij wpis swoim znajomym!

http://chronmyklimat.pl/projekty/klimaseniore/aktualnosci-projektowe/pierwsza-narada-obywatelska-w-puszczy-marianskiej

Translate »
Skip to content