Nowa Jakość dla Seniora

Projekt „Nowa Jakość dla Seniora”
w ramach Programu ASOS 2014-2020, edycja 2015

 

Projekt „Nowa Jakość dla Seniora” jest realizowany przez Instytut w celu opracowania pierwszych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki senioralnej.

 

 • W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja pt. „Nowa Jakość dla Seniora” – kierunki zmian w usługach opiekuńczych.
  Komunikat prasowy 

Zaproszenie na konferencję

Pobierz prezentację „Nowa Jakość dla Seniora – Prezentacja rapport końcowego” 

 • Założenia:

  • Usługi rozwijane w gospodarce senioralnej wymagają określenia kryteriów dostępności i zasad certyfikacji.
  • Zrównoważony rozwój gospodarki senioralnej jest uzależniony od spójnego systemu certyfikacji.
  • Projekt „Nowa Jakość dla Seniora” koncentruje się na usługach opiekuńczych.
 • Nowa jakość dla seniora jest podkreśleniem, iż w podejściu do usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, senior, przebywając w znanym sobie miejscu może liczyć na usługi opiekuńcze, których standard zapewnia optymalną jakość jego życia, a tym samym ogranicza wykluczenie społeczne.

  dr hab. Robert Gwiazdowskiczłonek Zespołu ekspertów, redakcja naukowa raportu

Zespół wybitnych ekspertów, który został zwołany specjalnie dla tego projektu, opracowuje kryteria dostępności i zasady certyfikacji usług opiekuńczych, w tym personelu świadczącego usługi opiekuńcze. W grudniu 2015 r. powstał raport z realizacji projektu „Nowa Jakość dla Seniora”.

Raport składa się z dwóch części – wyników działań eksperckich i opisu badań, które zostały przeprowadzone wśród osób powyżej 60 roku życia. W załącznikach zostały przedstawione kryteria dostępności do usług opiekuńczych, zasady certyfikacji niestacjonarnych usług opiekuńczych oraz personelu świadczącego usługi opiekuńcze, jak i procedury certyfikowania. Załączono także ankiety na podstawie których zostały przeprowadzone badania.

Cel projektu

Celem projektu „Nowa Jakość dla Seniora” jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług i poprawa poziomu życia i bezpieczeństwa seniorów.

Sposób realizacji: określenie kryteriów dostępności i certyfikacja społecznych usług opiekuńczych, w tym certyfikacja personelu świadczącego społeczne usługi opiekuńcze.

Zespół ekspertów

Zespół ekspertów składa się z osób posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach gospodarki i specjalizujących się w kwestiach związanych z gospodarką senioralną.

Marzena Rudnicka, Robert Gwiazdowski, Bolesław Meluch, Grzegorz Kalla, Michael Gomola i Robert Kwiatkowski współpracują, aby do końca 2015 r. osiągnąć cele projektu i przyczynić się do rozszerzenia dostępności do społecznych usług opiekuńczych.

Zdjęcie

Marzena Rudnicka

Zdjęcie

Robert Gwiazdowski

Zdjęcie

Bolesław Meluch

Zdjęcie

Grzegorz Kalla i Michael Gomola

Zdjęcie

Robert Kwiatkowski

Dodatkowe informacje

Miejsce realizacji: dzielnice Praga Południe i Białołęka m.st. Warszawy

Termin realizacji: od 1 maja do 31 grudnia 2015 r.

Grupa adresatów: 200 osób w wieku 60+

Umowa KIGS-MPiPS o realizację zadania publicznego

O raporcie

Raport z realizacji projektu „Nowa Jakość dla Seniora” został opracowany w oparciu o badania przeprowadzone w dniach 20.06.-30.09.2015 na terenie dzielnic: Praga Południe i Białołęka w Warszawie. Końcowa wersja raportu będzie przedstawiona podczas konferencji w dniu 15 grudnia 2015 r.

Raport składa się z części przedstawiającej wyniki działań eksperckich (część I). Przedstawiono definicję usług opiekuńczych, opis działań Unii Europejskiej w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, analizę praktyk opiekuńczych nad osobami starszymi w Austrii, Francji, Niderlandach, Niemczech i Polsce, wraz z przedstawieniem dobrych praktyk i obowiązujących regulacji.

W kolejnej części (część II) raportu opisano badania, które zostały przeprowadzone wśród osób powyżej 60 roku życia w celu opracowania kryteriów dostępności do usług opiekuńczych i zasad certyfikacji usług opiekuńczych na podstawie ich potrzeb i oczekiwań. Przedstawiono także przebieg procesów partycypacji społecznej.

Załączniki stanowią zasadniczą część raportu przedstawiając szczegółową kwalifikację kryteriów dostępności do usług opiekuńczych i zasad certyfikacji niestacjonarnych usług opiekuńczych oraz personelu świadczącego usługi opiekuńcze (zał. 1), procedury certyfikowania i wzór certyfikatu (zał. 2) oraz ankiety na podstawie których zostały przeprowadzone badania (zał. 3).

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

 • Do zakończenia projektu zostało:

 • Projekt zakończony!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspiera realizację tego zadania w ramach Programu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych).

Napis