Spotkania ZOOD

20 czerwca 2018

20 czerwca 2018 roku w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym odbyło się spotkanie Zespołu.

Gościem spotkania był Pan Marek Dzięgielewski, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z obszarem opieki finansowanej ze środków publicznych.

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Rady ZOOD – Barbara Misińska.


29 listopada 2017

29 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu, w temacie, który był kontynuacją rozpoczętej podczas październikowego spotkania dyskusji dotyczącej opiekunów osób starszych. Tym razem skupiliśmy się na wokół wsparcia i szkolenia opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych oraz opiekunów nieformalnych.

Partnerami merytorycznymi spotkania byli:

 1. Iwona Bruśk – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Barbara Zych – Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

Podczas dyskusji poprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ZOOD – Barbarę Misińską poruszane były zagadnienia:

 • potrzeba wsparcia opiekunów nieformalnych: Opiekunowie nieformalni bardzo często pozbawieni są jakiegokolwiek wsparcia nie tylko związanego z opieką nad swoim bliskich, ale również brakuje im wiedzy, gdzie i jakiej pomocy mogą oczekiwać;
 • szkolenie i przygotowanie do roli opiekuna członków rodziny, którzy niespodziewanie muszą zająć się swoim bliskim: Dużą potrzebą jest stworzenie modelu wsparcia pacjentów (oraz ich rodzin) opuszczających szpital. Model, który zapewni rodzinom uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie opieki nad bliskim opuszczającym placówkę medyczną i nadal wymagającym opieki w domu;
 • sposób kształcenia opiekunów medycznych i ich rola w placówkach opiekuńczych różnego rodzaju: Opiekun medyczny jako stosunkowo młody zawód stanowi bardzo cenne wsparcie personelu pielęgniarskiego w procesie opieki nad osobami starszymi;
 • różnice pomiędzy opiekunem medycznym a opiekunem osoby starszej.

18 października 2017

18 października w Centrum Alzheimera członkowie Zespołu dyskutowali na temat deficytu opiekunów osób starszych.

Partnerami merytorycznymi spotkania było Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz GoldCare.

Podczas dyskusji, poprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ZOOD – Barbarę Misińską Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, poruszone zostały zagadnienia:

 • rekrutacja osób do zawodów opiekuńczych;
 • efektywne ścieżki poszukiwań i doboru odpowiednich osób do zawodu opiekuna;
 • rekrutacja pracowników cudzoziemskich do pracy w charakterze opiekunów osób starszych;
 • sytuacja opiekunów osób starszych w Niemczech;
 • szkolenia opiekunów i ich dokształcanie oraz podnoszenie kwalifikacji;
 • potrzeba wsparcia psychologicznego opiekunów – superwizja, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Temat spotkania okazał się bardzo interesujący dla członków ZOOD. Pojawiła się chęć poszerzenia dyskusji i kontynuacji jej podczas kolejnego spotkania.

Planujemy więc przygotowanie kolejnego tematu związanego z opiekunami – tym razem będziemy chcieli zgłębić temat szkolenia i wsparcia tej grupy zawodowej.


5 września 2017

Temat spotkania: Wielolekowość w leczeniu osób starszych oraz aktualny stan i ocena listy leków 75+.

Paneliści:

 1. dr Joanna Paprotna Kwiecińska – Koordynator ds. strategii rynku zdrowia Kamsoft S.A.
 2. Tomasz Targowski – Kierownik Kliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Wątki poruszane podczas dyskusji:

 • brak możliwości wypisywania leków z listy S przez lekarzy klinicznych powoduje konieczność odsyłania pacjentów do POZ jedynie po wypisanie recepty. Taki system utrudnia proces terapii oraz wydłuża czas rozpoczęcia farmakoterapii;
 • na liście leków dla osób 75+ nadal brakuje preparatów stosowanych na niektóre częste schorzenia osób starszych, jak np. nadal brakuje leków na nietrzymanie moczu;
 • zjawisko wielolekowości wśród osób starszych to permanentny problem nie tylko seniorów mieszkających samotnie, ale również podopiecznych wszelkiego rodzaju domów opieki;
 • istnieje potrzeba stworzenia systemu monitorującego wypisywane, wykupowane i przyjmowane leki przez danego pacjenta. Taki system przy współpracy lekarzy, farmaceutów oraz odpowiedniej świadomości problemu wśród seniorów i ich rodzin może zdecydowanie zmniejszyć ilość negatywnych interakcji przyjmowanych leków oraz schorzeń z tym związanych;
 • poruszony został ważny problem planowanego wzrostu cen suplementów diety, które to są bardzo istotne w farmakoterapii osób starszych (np. witamina D, magnez). Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 Ustawy o VAT oraz Rozporządzeniem RM w sprawie PKWiU od 1 stycznia 2018 r. suplementy diety zostaną objęte stawką VAT 23%, a nie jak dotychczas – 8%.

Wnioski i pomysły po spotkaniu:

 • opracowanie raportu eksperckiego i informacji do mediów w związku z planowaniem podwyżki stawki VAT na suplementy diety.
 • organizacja w I kwartale 2018 roku szkolenia-konferencji dla lekarzy POZ, ZOL oraz pozostałych form placówek opiekuńczych na temat wielolekowości w leczeniu osób starszych i koncepcji Opieki farmaceutycznej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

AlzHELP
Beta Med. S.A.
Centrum Alzheimera
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Egis Polska Sp. z o.o.
Grupa Adamed
Kamsoft S.A.
MEDI System
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Stołeczne centrum Opiekuńczo lecznicze
WUM Zakład Zdrowia publicznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny


29 maja 2017

Temat spotkania: Standardy jakości usług w stacjonarnych ośrodkach opieki.

Paneliści:

 1. Magdalena Michalska – MEDI-System
 2. Jolanta Gwrysiuk –MEDI-System
 3. Krystyna Lewkowicz – Ogólnopolskie Porozumienie UTW
 4. Robert Murzynowski – Healthy Ageing
 5. Aleksandra Topczewska – TUV Rheinland
 6. Mariusz Soczyński – TUV Rheinland
 7. Marzena Rudnicka – KIGS

Podczas dyskusji poprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ZOOD – Barbarę Misińską zostało poruszonych wiele wątków:

 • brak obligatoryjnych standardów usług dla placówek opiekuńczych, (które byłyby np. wymogiem narzuconym przez płatnika) nie służy wizerunkowi takich ośrodków wśród opinii publicznej. Brak standardów bowiem często powoduje nadużycia i niedopuszczalne praktyki, które stanowią doskonałą pożywkę dla mediów;
 • oprócz budowania wysokich standardów jakości bardzo ważne jest również skuteczne nagłaśnianie dobrych praktyk i ośrodków, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe po to, aby zmieniać ogólną świadomość na temat pracy i funkcjonowania ośrodków opieki nad osobami starszymi.
 • sama instytucja opieki i kwestia oddania swoich bliskich pod opiekę instytucji powoli przestaje być postrzegana tylko negatywnie. Zmiany demograficzne i kulturowe sprawiają, że w społeczeństwie lawinowo przybywa nam osób starszych, mieszkających samotnie, których dzieci nie są w stanie się nimi opiekować. Osoby starsze w badaniach ankietowych, częściej niż dzieci, wskazują państwo jako źródło pomocy;
 • coraz ważniejsze w placówkach opiekuńczych staje się zapewnienie osobom tam przebywającym maksymalnej swobody działania i życia. Możliwość godnego starzenia się i życia w ramach instytucji może stać się niedługo jednym ze standardów jakości usług, na które potencjalni klienci będą zwracać coraz większą uwagę;
 • standardy i wymogi stawiane przez NFZ placówkom opiekuńczym nie spełniają potrzeby budowania wysokiej jakości usług. W ślad za coraz wyższymi wymaganiami (np. lokalowymi) nie idzie wyższe finansowanie. Dodatkowo niektóre z wymagań wydają się być tworzone jedynie po to, by utrudnić zdobycie kontraktów placówkom młodym, niezależnie od oferowanych przez nie standardów jakości.

Wnioski i pomysły po spotkaniu:

 • należy jako środowisko zadbać o pozytywny przekaz do mediów na temat dobrych praktyk w ośrodkach opieki. Członkowie ZOOD proszeni są o przekazywanie materiałów lub informacji na temat swojej działalności, o której możemy powiedzieć w notach prasowych lub innych materiałach, a które będą miały na celu budowę wizerunku domu opieki jako miejsca bezpiecznych, wysokiej jakości usług dla osób starszych;
 • potrzeba stworzenia Raportu służącego osobom szukającym dla swoich bliskich lub dla siebie odpowiedniego ośrodka. Raport zawierał będzie wskazówki, jak szukać takiego ośrodka, na jakie aspekty zwracać uwagę. Będzie również swoistą mapą drogową ułatwiającą poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju ośrodków opieki i sposobów ich finansowania.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

Angel Care
Centrum Alzheimera
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne ALTERDOMUS
Centrum Zdrowia Uniclinic
Deltom Sp. Z o.o.
Dom Aktywnego Seniora Biała Dalia
Fundacja “Dom z Sercem”
Healthy Ageing
Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
MEDI System
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Polska Akademia Nauk, Dom Seniora
Stołeczne centrum Opiekuńczo lecznicze
TUV Rheinland
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Tarnobrzeg
ZOZ Nowy Dwór Mazowiecki


24 kwietnia 2017

Temat spotkania: Nowe technologie w opiece nad seniorami.

Paneliści:

 1. Prowadzący spotkanie dr Jarosław Bułka, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w zakresie nowych technologii, przedstawiciel Silvermedia S.A.
 2. Paweł Sowiński, Dyrektor ds. Technologii Pro-PLUS S.A.

Podczas spotkania podjęliśmy się poszukiwania odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

 • Jak rynek usług opiekuńczych może efektywniej wykorzystywać nowe możliwości i technologie teleopieki i telemedycyny?
 • Czy aktualna oferta usług z zakresu teleopieki i telemedycyny jest wystarczająca i adekwatna do potrzeb rynku opieki nad osobami starszymi?
 • Czego brakuje, aby upowszechnić nowe technologie w obszarze opieki i usprawnić opiekę nad osobami starszymi?
 • Czy nowe technologie są w stanie zrewolucjonizować rynek opieki nad seniorami?
 • Czy aktualna oferta usług z zakresu teleopieki i telemedycyny jest wystarczająca i adekwatna do potrzeb rynku opieki nad osobami starszymi?
 • Czego brakuje, aby upowszechnić nowe technologie w obszarze opieki i usprawnić zarówno opiekę finansowaną ze środków publicznych, jak i prywatnych?

Omawiane były możliwości, jakie dają rozwiązania z obszaru telemedycyny i teleopieki, oraz zakres w jakim mogą wspierać i usprawniać usługi opiekuńcze. Rozpoczęliśmy również dyskusję na temat barier, jakie stoją na drodze upowszechnienia tych produktów w środowisku opieki nad osobami starszymi.

Kolejnym krokiem Zespołu będzie stworzenie mapy potrzeb branży opiekuńczej w obszarze usług telemedycznych i teleopiekuńczych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

Betamed S.A.
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych UM Warszawa
Centrum Alzheimera
Centrum Zdrowia Uniclinic
Fundacja “Dom z Sercem”
GoldCare Sp. z o.o.
Instytut Studiów Wschodnich, Forum Ekonomiczne
Jovimed, Grupa ENEL-MED
Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
LuxMed Tabita
MEDI System
Medivio
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Polskie Centrum Opieki
Polska Akademia Nauk, Dom Seniora
Pro PLUS sp. z o.o.
Servitum Sp. z o.o.
Silvermedia Sp. z o.o.
Sidly Sp. z o.o.
Sygnity S.A.


16 marca 2017

Temat spotkania: Trzy filary obecnego systemu opieki nad osobami starszymi: pomoc społeczna, opieka długoterminowa i działania nieformalne oraz inicjatywy społeczne wspierające system opieki.

Paneliści:

 1. Barbara Misińska – Prezes Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego
 2. Krystyna Lewkowicz – założycielka i Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW
 3. Piotr Mazur – General Manager HDOmedical

Omawiano problemy, z jakimi na co dzień borykają się podmioty związane z obszarem opieki. Członkowie ZOOD wskazywali na poszczególne problemy w obrębie systemu, którymi z ich punktu widzenia należy zająć się  najszybciej. Jednocześnie wskazywali gotowe propozycje rozwiązań.

To dało podstawę do stworzenia, niepełnej rzecz jasna, listy rekomendacji zmian usprawniających obecny system opieki. Są to propozycje, które pozwolą rozwiązać wskazane problemy w ramach istniejącego systemu. Lista rekomendacji jest w fazie opracowywania i będzie udostępniona w ciągu najbliższych dni.

Mamy świadomość, że jest to kropla w morzu potrzeb, jednak metodą małych kroków, tworząc kolejne rekomendacje czy konkretne propozycje, chcemy ułatwić podmiotom i organizacjom działającym w obszarze opieki funkcjonowanie w obecnym systemie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

Angel Care, Wrocław
Beta Med Sp. z o.o.
Care Work Sp. z o.o.
Centrum Alzheimera
Dom Seniora Aktywni Zawsze, Kielce
European Union of Private Hospitals
Fundacja Wspierania Kardiologii Interwencyjnej
Fundacja Zdrowie
Fundacja ogólnopolskie Porozumienie UTW
Gold Care Sp. z o.o.
Group Arch Sp. z o.o.
Healthy Ageing
Kamsoft S.A.
Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
MEDI-system Sp. z o.o.
Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji
Orange Polska S.A.
Obywatelski Parlament Seniorów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Polska Akademia Nauk
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


9 lutego 2017

9 lutego 2017r. o godzinie 8.30 w Kafe Zielony Niedźwiedź przy ul. Smolnej 4 w Warszawie odbyło się spotkanie z cyklu  „Srebrne Śniadania Czwartkowe”. Celem spotkania było powołanie Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji i firm:

Abbott Laboratories Poland
Archimed
Centrum Alzheimera
HDOmedical
Healthy Ageing, operator certyfikatu OK SENIOR
Jovimed, Grupa ENEL-MED
KIND – Aparaty słuchowe
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Laboratorium Neurokognitywne ICNT UMK
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Obywatelski Parlament Seniorów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PCG Polska
Philips Healthcare
Philips Lighting Poland
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Stowarzyszenie EKON
Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Tabita, Grupa LUX MED
WOOSAAM World Society of Antiaging Medicine
Zakład Zdrowia Publicznego WUM

Rolę lidera merytorycznego Rady Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej przyjęła Barbara Misińska, Prezes Zarządu Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

Rolę koordynatora prac Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej przyjęła Katarzyna Bieniek, Ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Podczas dyskusji poruszono następujące zagadnienia i obszary zainteresowania dla ZOOD:

 • określenie głównych problemów i zagadnień związanych z tematyką opieki oraz ich hierarchizacja;
 • opieka koordynowana: powołanie zespołu identyfikującego pacjenta z problemem. Praca nad uruchomieniem funkcji case managera, którego zadaniem jest pełna organizacja opieki nad konkretnymi osobami;
 • ewaluacja pilotażowych dziennych domów opieki medycznej oraz opracowanie ścieżki dalszego ich finansowania;
 • organizacja szkoleń dla personelu medycznego, których tematyka dotyczyć będzie przygotowania członków rodzin do opieki nad seniorem;
 • organizacja szkoleń dla seniorów mających przygotować ich do procesu starzenia się;
 • włączenie w proces planowania działań Zespołu szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej;
 • mieszkanie za opiekę;
 • systemowe połączenie opieki medycznej i opieki społecznej;
 • praca nad wprowadzeniem ustawowego obowiązku dostosowania wszystkich mieszkań oraz domów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • diagnoza potrzeb osób wymagających opieki opracowana oddolnie, na zasadzie ankiet przeprowadzonych wśród tych osób (np. poprzez UTW);
 • programy wolontariatu sąsiedzkiego;
 • monitoring programu Leki 75+;
 • wykorzystanie praktyków jako osób, które z racji doświadczenia mogą pomóc współtworzyć rozwiązania w danym obszarze.

Ustalenia końcowe

W czasie spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankietę, która zawierała pytania odnośnie organizacyjnych aspektów działania Zespołu. Po przeanalizowaniu wyników ankiet ustalono następujące rozwiązania:

 • nazwa Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD) uzyskała pozytywne opinie większości ankietowanych, w związku z tym pozostaje oficjalną nazwą nowopowstałej inicjatywy;
 • członkiem ZOOD można zostać po rekomendacji innego członka ZOOD lub KIGS oraz po podpisaniu Deklaracji członkowskiej;
 • spotkania ZOOD będą odbywać się raz w miesiącu;
 • została ustalona kwartalna składka członkowska w wysokości 300 PLN (100 PLN miesięcznie);
 • z opłaty członkowskiej zwolnione są podmioty publiczne oraz partnerzy KIGS.

Translate »
Skip to content