Kongres Gospodarki Senioralnej 2014

KIGS rozpoczął organizację II Kongresu Gospodarki Senioralnej.

Data już została ustalona: 6 października 2015 r. Wkrótce udostępnimy więcej informacji. Zapraszamy do odwiedzania strony https://kigs.org.pl/wydarzenia/kongres-gospodarki-senioralnej-2015/ oraz naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/gospodarkasenioralna

  • W dniu 29 października 2014 r. odbył się pierwszy w Polsce Kongres Gospodarki Senioralnej.

     

Linki do nagrań z Kongresu:

Zmiany w strukturze demograficznej – nowe wyzwania biznesowe

Możliwości finansowania programów senioralnych

Mieszkania dla seniorów i placówki pobytowe – budownictwo i modernizacja

Bardzo prosimy o kontakt na adres biuro@kigs.org.pl, jeżeli są Państwo zainteresowani nagraniami z pozostałych debat.

 

Gospodarze: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i Centrum im. Adama Smitha

Organizator: Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

I Kongres Gospodarki Senioralnej
29 października 2014 r., Warszawa (Pałac Prymasowski)

W dniu 29 października 2014 r. odbył się pierwszy w Polsce Kongres Gospodarki Senioralnej. Gospodarzami Kongresu byli Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Kongres był objęty patronatami honorowymi Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Związek Miast Polskich i Wojewoda Opolski także objęli patronatami pierwszy Kongres Gospodarki Senioralnej.

W Kongresie wzięło udział blisko 200 osób – gości i panelistów – z całej Polski i zagranicy, m.in. przedstawiciele urzędów centralnych i administracji samorządowej, partnerów społecznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych, w tym środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawiciele biznesu, instytucji kształcących specjalistów i domów opieki.

Program kongresu:

Pełna informacja prasowa:

Komunikat p. Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, do organizatorów i uczestników Kongresu:

Relacje w mediach:

Prelegenci I Kongresu Gospodarki Senioralnej:

Janusz Piechociński, Wicepremier

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki

6 grudnia 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał Janusza Piechocińskiego na stanowisko Ministra Gospodarki. W dniu 22 września 2014 r. ponownie powołany na powyższe stanowisko.

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Handlu i Usług dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

W latach 1987-1999 był pracownikiem naukowym SGH, gdzie zajmował się historią gospodarczą XX wieku, historią szkolnictwa ekonomicznego i integracją europejską.

Od 1990 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W parlamencie w latach 1991-1997 działał w  komisji finansów i budżetu. W latach 1992-1993 był przewodniczącym nadzwyczajnej komisji ds. przeciwdziałania patologii w gospodarce. Był także wiceprzewodniczącym komisji ds. reformy Centrum Gospodarczego.

W latach 2000-2001 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów. W późniejszych latach zasiadał w komisji infrastruktury (pełnił funkcję przewodniczącego), innowacyjności i nowoczesnych technologii.

Dwukrotnie wybierany do sejmiku mazowieckiego, gdzie przewodniczył komisjom budżetu i finansów oraz ochrony środowiska. W latach 1999-2001 był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Był m.in. społecznym prezesem Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego.

Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski

R. Wilczynski zdjecieRyszard Wilczyński, Wojewoda Opolski

Od 2007 r. Ryszard Wilczyński jest wojewodą opolskim.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracę zawodową rozpoczął w 1984 r. w zespole badawczym Zakładu Geologii macierzystej uczelni. Od 1990 r. samorządowiec – najpierw radny i sekretarz gminy Namysłów, później sekretarz powiatu namysłowskiego i wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Równocześnie członek Prezydium, a w latach 1994-1998 Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego.

Przeniósł na polski grunt ideę odnowy wsi przez lata angażując się w rozwój opolskiego programu odnowy wsi i programów w innych regionach. Od 2006 r. jest wiceprzewodniczącym skupiającego 20 europejskich krajów, regionów i landów Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

Zainicjował szeroki wachlarz działań w dziedzinie wsparcia środowisk osób starszych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów – np. projekty: „Komputer dla Seniora” i „Inter-Aktywny Senior” (w ramach II edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS).

Współorganizował konferencje naukowe poszukujące nowoczesnych rozwiązań problemów osób starszych – w tym modelu opieki i wsparcia seniorów oraz perspektyw mieszkalnictwa senioralnego. Podczas jego kadencji Opolski Urząd Wojewódzki stał się liderem szeregu rozwiązań z dziedziny zarządzania administracją publiczną – w tym na polu informatyzacji. Jest jednym z autorów raportu „Przestrzeń życia Polaków”.

Marzena Rudnicka, Prezes KIGS

DGAR7882 (2)Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Inicjatorka oraz Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Marzena Rudnicka jest przedsiębiorcą prywatnym, właścicielką firmy Rudnicka & Consulting Doradztwo na Rynku Nieruchomości świadczącej kompleksowe usługi dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych i usługowych.

Jest pomysłodawczynią i Wiceprezydentem Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego (URBI). Jest wspólnikiem w firmie PIN Podażowy Indeks Nieruchomości indeksującej rynek mieszkaniowych inwestycji deweloperskich.

Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki senioralnej oraz raportu „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013 r.). Jako Ekspert Centrum im. Adama Smitha pracuje nad modelem spójnej polityki rozwoju rynku budowlanego w Polsce.

Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady KIGS

rgRobert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, przewodniczący Rady Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej.

Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego.

Bolesław Meluch, członek Rady KIGS

BMBolesław Meluch, członek Rady Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Bolesław Meluch pełni funkcję doradcy Zarządu Związku Banków Polski (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości). Specjalizuje się w tworzeniu nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego i warunków do rozwoju rynków długoterminowych instrumentów refinansowania portfeli wierzytelności hipotecznych (listy zastawne, sekurytyzacja, obligacje własne banków). Opiniuje rządowe i poselskie inicjatywy legislacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym, w tym senioralnym. Przygotowuje założenia do programu oszczędzania na mieszkanie.

Jest także Wiceprezesem Europejskiego Instytutu Nieruchomości.

Marta Anacka, Ośrodek Badań nad Migracjami

M. Anacka zdjeciedr Marta Anacka, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Marta Anacka jest ekonomistką i demografką, pracowniczką Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

W swoich badaniach podejmuje zagadnienia związane z modelowaniem decyzji migracyjnych oraz związków pomiędzy różnymi formami mobilności, prognozowaniem zjawisk demograficznych i analizą ekonomicznych konsekwencji starzenia się populacji.

Wiesława Borczyk, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW

W. Borczyk zdjeciemec. Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Wiesława Borczyk jest absolwentką UJ, radcą prawnym, specjalistką w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek sektora publicznego i sektora pozarządowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Brała udział w pracach nad tworzeniem samorządu powiatowego w Polsce oraz ogólnopolskiego związku powiatów polskich.

Jest autorką publikacji, wykładowcą i trenerem zagadnień transformacji ustrojowej, tworzenia samorządu terytorialnego i reform gospodarczych w Polsce oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Jest inicjatorką i organizatorką Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz jej prezesem (od 2007 r). Inicjatorka utworzenia Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój (od 2009 r.), międzynarodowej konferencji o problemach starzejącego się społeczeństwa i „srebrnej gospodarce”, z udziałem liderów UTW z kraju i polskich UTW za granicą oraz liderów NGO, polityków, przedstawicieli środowisk naukowych, biznesu i mediów.

Wiesława Borczyk jest ekspertem w Zespole ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za działalność na rzecz rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, Orderem ECCE HOMO, wyróżniona w ogólnopolskim Konkursie Prawnik Pro Bono 2010.

Andrzej Chełchowski, Miller Canfield

AChelchowskidr Andrzej Chełchowski, radca prawny, Miller Canfield

W 1992 r. Andrzej Chełchowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych oraz, równolegle z praktyką radcy prawnego w Miller Canfield, w okresie 8 lat prowadził, jako nauczyciel akademicki, działalność dydaktyczną i naukową. W 1995 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Andrzej Chełchowski jest radcą prawnym i partnerem kancelarii Miller Canfield oraz dyrektorem jej warszawskiego biura. Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania, obrotu i zagospodarowania nieruchomości, doradza w powyższym zakresie polskim i zagranicznym klientom, w tym firmom deweloperskim, operatorom obiektów komercyjnych w zakresie ich ekspansji terytorialnej, bankom i innym instytucjom finansowym oraz inwestorom.

Wielokrotnie rekomendowany jako ekspert w dziedzinie nieruchomości przez Best Lawyers oraz European Legal Experts, autor wielu publikacji w powyższym zakresie.

Andrzej Chełchowski zajmuje się ponadto zagadnieniami związanymi z organizacją i restrukturyzacją w sektorze służby zdrowia oraz finansowaniem i realizacją projektów publicznej infrastruktury technicznej. W ramach działalności pro bono jest członkiem Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.

Michał Grzymała-Kazłowski, Archimed

Michał Grzymała-Kazłowski zdjeciedr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski, Prezes Archimed Sp. z o.o.

Michał Grzymała-Kazłowski jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów i SARP. Ukończył i doktoryzował się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Za swoją pracę doktorską w 2007 r. otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury.

Jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Designing, potwierdzającą najwyższe przygotowanie w zakresie projektowania obiektów medycznych.

Wielokrotnie nagradzany m.in. w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Polsce – konkursie Fundacji dla Polski im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, za projekt „Modernizacja i rozbudowa szpitala św. Zofii” przy ulicy Żelaznej w Warszawie.

Od 2002 r. jest adiunktem w katedrze projektowania architektonicznego Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Ireneusz Jabłoński, Centrum im. A. Smitha

I. Jabłoński zdjecieIreneusz Jabłoński, członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha

Ireneusz Jabłoński jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Podyplomowych Studiów Bankowości na SGH w Warszawie oraz studium z zakresu strategicznego zarządzania bankiem w INSEAD Fontainebleau (Francja). Był stypendystą University of Wisconsin Milwaukee (USA).

W latach 1994-1997 pełnił funkcję burmistrza Miasta Łowicza; był członkiem Rady przy Prezydencie RP ds. samorządu terytorialnego.

Od jesieni 1997 r. jest związany z branżą finansową. Pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu spółek leasingowych: PBG Leasing Sp. z o.o.; Kredyt Lease S.A.; PKO Leasing S.A. W 2002 r., jako Wiceprezes Zarządu Banku Częstochowa S.A., nadzorował proces restrukturyzacji Banku oraz pełnił funkcję Menadżera Projektu mBanku. W 2003 r., jako Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego, przygotował i przeprowadził program restrukturyzacji banku oraz, wraz z zespołem najbliższych współpracowników, opracował nowatorski program wprowadzenia szerokiego wachlarza usług finansowych do placówek pocztowych. W latach 2005-2008 był Dyrektorem Banku w BRE Banku S.A. w Warszawie; przeprowadził kompleksową restrukturyzację obszaru operacyjnego banku.

Od 2003 r. jest związany z Centrum im. Adama Smitha, a od 2004 r. jest członkiem Zarządu Centrum oraz lider zespołu doradztwa strategicznego. W latach 2013-2014, na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego, reprezentując Centrum A. Smitha prowadził projekt: „Depopulacja-czas na zmiany na opolskim rynku pracy”. W ramach projektu, na podstawie dorobku programowego i intelektualnego CAS, wypracowano nowatorskie rozwiązania z zakresu: rynku pracy, szkolnictwa zawodowego, racjonalizacji zarządzania pomocą społeczną oraz gospodarki senioralnej.

Janusz Jakubowski, Enel-Med

J. Jakubowski zdjecieJanusz Jakubowski, członek Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Enel-Med S.A.

Janusz Jakubowski posiada wykształcenie inżyniera budowlanego Politechniki Warszawskiej.

Karierę zawodową rozpoczął od pracy dla przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego BETON-STAL. W latach 1993-1994 w ramach GLEEDS International pełnił funkcję kontrolną w imieniu banku EBRD przy realizacji projektu Business Centre Wola, który był pierwszym przedsięwzięciem tego banku w Europie Wschodniej. W latach 1994-2002 współpracował z SKANSKA POLSKA m.in. przy projektach Złote Tarasy, Terminal II na Okęciu, kompleksów biurowców i biurowo-mieszkaniowych oraz budynków rezydencjalnych. Razem z grupą inwestorów zainicjował projekt EKO-PARK w Warszawie.

W latach 2002-2004 pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju w firmie deweloperskiej ROBYG i w latach 2004-2005 był Dyrektorem Generalnym w firmie RD bud. filii francuskiej firmy Rabot Dutilleul.

Od 1991 r. Janusz Jakubowski jest związany z Centrum Medycznym Enel-Med. Jako Dyrektor ds. Inwestycji nadzorował wybudowanie kliniki medycznej przy ul. Gilarskiej, osiedla mieszkaniowego dla FSO oraz adaptację sieci biur dla AGF-Insurances i York International. Od 2005 r. jest członkiem Rady Nadzorczej w firmie Enel-Med S.A. i prezesem Zarządu firmy Enelbud Sp. z o. o., która jest firmą zależną od Enel-Med SA.

Kazimierz Kirejczyk, FRICS

K. Kirejczyk zdjecieKazimierz Kirejczyk, FRICS

Kazimierz Kirejczyk jest współzałożycielem i prezesem REAS, a także jego kluczowym analitykiem i komentatorem zjawisk zachodzących na polskim rynku mieszkaniowym. Należy do czołowych polskich ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce, wspierających jego rozwój od wczesnych lat 90.

W latach 1991–1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce oraz kierował zespołem doradzającym pierwszym polskim deweloperom przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych.

Kazimierz Kirejczyk jest członkiem nadzwyczajnym Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości oraz jednym z założycieli European Property Institute.

Anna Konewecka, TÜV Akademia Polska

Anna_Koneweckamgr inż. Anna Konewecka, Dyrektor Zarządzający TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

Anna Konewecka jest absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, specjalności Zarządzanie i Marketing Przemysłowy.

Karierę zawodową rozpoczęła jako specjalista w firmie FCB Jopek. Pracuje w Grupie TÜV Rheinland od 2000 r. – początkowo jako specjalista ds. szkoleń. Od 2002 r. pracuje w TÜV Akademia Polska – spółce wydzielonej z TÜV Rheinland Polska, gdzie obecnie jako dyrektor zarządzająca odpowiada za strategię rozwoju oraz zarządzanie operacyjne i koordynację działań pracy działów w firmie.

Anna Konewecka ukończyła szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami, komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi i technik wywierania wpływów społecznych.

Anna Kordasiewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami

A. Kordasiewiczdr Anna Kordasiewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Anna Kordasiewicz jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych”. Współpracuje z Instytutem Socjologii UŁ.

Jej zainteresowania naukowe obejmują płatną pracę domową, w tym opiekuńczą oraz przemiany współczesnych relacji społecznych. Badała pracę domową Polek we Włoszech i w Niemczech, oraz Polek i Ukrainek w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz analizie danych jakościowych, w tym wspomaganej komputerowo. Aktualnie przygotowuje książkę na temat płatnej pracy domowej w powojennej Polsce.

Olga Lisowska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

ola dyplomOlga Lisowska, koordynator Sekcji Agencji Opieki (Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia)

Olga Lisowska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiowała także filologię klasyczną na UW oraz Sozialarbeit na Fachhochschule w Kolonii. Jako wolontariuszka EVS przez rok pracowała w szkole w Karlsruhe.

Przez siedem lat była związana z branżą kolejową w Szwajcarii i w Polsce. Od 2012 r. pracuje w branży opiekuńczej, jako koordynator Sekcji Agencji Opieki działającej w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Robert Majkowski, Fundusz Hipoteczny DOM

R. MajkowskiRobert Majkowski, Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego DOM

Robert Majkowski jest jednym z założycieli i akcjonariuszy Funduszu Hipotecznego DOM S.A., lidera rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Na polskim rynku finansowym pracuje od 1997 r. Przez ponad 6 lat związany był z grupą BRE Banku – pracował w Skarbiec TFI oraz Skarbiec Asset Management Holding, m.in. na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży oraz Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Skarbca. Pracował między innymi w Finplus S.A. (obecnie Sygma Bank Polska) na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju oraz w Xelion.Doradcy Finansowi, gdzie odpowiadał za rozwój sieci doradców.

Od 2013 r. wchodzi w skład Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Robert Majkowski jest absolwentem warszawskiej SGH oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń na Warszawskiej Akademii Finansów.

Iwona Mąkolska-Frankowska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

I. Makolska-FrankowskaIwona Mąkolska-Frankowska, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Iwona Mąkolska-Frankowska jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego (kierunek: Ekonomia) oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Badań i Analiz Strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu mechanizmów funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Opolskim.

Do 2012 r. była kierownikiem Referatu Badań i Analiz Strategicznych w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Od 2012 r. jest dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Iwona Mąkolska-Frankowska posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania strategicznego oraz prowadzenia prac diagnostycznych. Kieruje projektami badawczymi współfinansowanymi ze środków unijnych. Jest współautorem diagnozy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz uczestnikiem prac związanych z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Współautor Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. „Opolskie dla Rodziny”.

Izabela Małachowska-Coqui, COQUI MALACHOWSKA COQUI

I. Malachowska-Coqui zdjecieIzabela Małachowska-Coqui, partner w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI

Izabela Małachowska-Coqui jest architektem krajobrazu, od 2002 r. partnerem w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa. Była reprezentantem Polski na IX Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji w 2004 r.

W ramach pracy biura COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu, Izabela Małachowska-Coqui zajmuje się dziedziną projektowania terenów przestrzeni miejskiej zarówno w zakresie urbanistycznym, jak i realizacji projektów budowlanych.

Jest współautorką nagrodzonych projektów, m.in. Parku Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, parku czytelnika Biblioteki Landu Saksonii i Uniwersytetu w Dreźnie, dziedzińców Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz wielu projektów obiektów mieszkalnych, w tym dla seniorów.

Od 2013 r. organizuje z Ambasadą Niemiec Warszawskie Rozmowy Architektoniczne na aktualne tematy dotyczące mieszkalnictwa, ostatnio nt. „Miasta na starość“.

Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta Krakowa

A. Okońska-Walkowicz zdjecieDr Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki społecznej

Anna Okońska-Walkowicz ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki. Jest absolwentką studiów doktoranckich. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych został jej nadany decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ 16 czerwca 1978 r. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii w Wyższej Szkole Pedagogiki w Krakowie i studia podyplomowe z zakresu doskonalenia umiejętności edukatorskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W latach 1972-1987 pracowała jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka nr 2 w Krakowie, od roku 1987 do dzisiaj jest nauczycielem akademickim w Akademii Górniczo- Hutniczej. Kierownik wielu ogólnopolskich projektów realizowanych ze środków UE na rzecz jakości edukacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem.

Anna Okońska-Walkowicz jest działaczem ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, Społecznego Towarzystwa Oświatowego od 1987 r. Aktualnie pełni funkcję prezesa Towarzystwa. Jest założycielkę jednej z pierwszych społecznych, niepublicznych szkół w Polsce i jej wieloletnia dyrektorka. W latach 2011-2013 pełniła funkcję II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

W 2013 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Michał B. Pająk, Skarbiec TFI

M. Pająk zdjecieMichał B. Pająk, CCIM, MRICS, Zarządzający Funduszem, Skarbiec TFI

Michał B. Pająk studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, był stypendysta programu Tempus w Abo Akademi University w Turku (Finlandia). Ukończył liczne szkolenia z zakresu rynku nieruchomości, rynku kapitałowego i bankowości oraz szkolenia z zakresu finansów w Ernst&Young Academy of Business.

W 2012 r. otrzymał desygnację CCIM (Certified Commercial Investment Member) nadawaną przez CCIM Institute Chicago w USA. W 2013 r. został członkiem RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) z siedzibą w Londynie.

W Skarbiec TFI S.A. pracuje w Departamencie Zarządzania Funduszami Nieruchomości na stanowisku Zarządzającego oraz pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach inwestycyjnych. Od 2008 r. zarządza funduszem nieruchomości City Living Polska FIZAN dedykowanym dla inwestorów z Wielkiej Brytanii. Od 2013 r. zarządza funduszem Sezam Dochodowych Nieruchomości, a od 2014 r. funduszem Skarbiec Dochodowych Nieruchomości.

Przed podjęciem pracy w SKARBIEC TFI SA był zatrudniony m.in. w ING Nationale Nederlanden, Citi Banku Handlowym, Open Finance. W spółce należącej do BRE Bank pełnił funkcję Dyrektora ds. Kredytów Hipotecznych, a w firmie redNet Property Group zajmował się współpracą z deweloperami i zakupami inwestycyjnymi jako Residential Project Coordinator.

Romana Pawlińska-Chmara, Rada ds. Polityki Senioralnej

R. Pawlińska-ChmaraRomana Pawlińska-Chmara, członek Rady ds. Polityki Senioralnej

Romana Pawlińska-Chmara jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Opolskiego i gerontologiem. Jest autorką licznych opracowań naukowych dotyczących starzenia się populacji ludzkich.

Pełni funkcję członka Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy była prelegentem w panelu Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim.

Jacek Piwkowski, Millenium Inwestycje

J. Piwkowski zdjecieJacek Piwkowski, Wiceprezes Zarządu Millenium Inwestycje Sp. z o.o.

Od 2009 r. Jacek Piwkowski jest współwłaścicielem i Wiceprezesem Spółki Millenium Inwestycje, która buduje od podstaw i zarządza kompleksem mieszkaniowo-usługowym „Bażantowo” w Katowicach. Jest to swoiste „miasto w mieście”, gdzie na przestrzeni 20 ha w okresie 12 lat powstała zabudowa wielo i jednorodzinna, centrum handlowe z blisko 30 usługodawcami, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, wielospecjalistyczna przychodnia, centrum sportowe, dom seniora, DPS. Z bogatej oferty korzystają zarówno mieszkańcy Bażantowa jak i południowych dzielnic Katowic.

Od 2012 r. jest współwłaścicielem i Prezesem Spółki Millenium Sport, która wybudowała i zarządza kompleksem sportowym o pow. 10 000 m2, z basenem, kortami tenisowymi, squash-em, hala sportową, fitnessem, gastronomią, zakładem rehabilitacji i hotelem, stanowiącym uzupełnienie oferty Bażantowa.

W latach 1995-2009 pracował dla BP Polska Sp. z o.o. – Retail Manager Polska, Holandia, Luksemburg, członek zarządu Convenience Management Team Europe. Zarządzał siecią detaliczną stacji paliw. Budował strategię inwestycyjną i finansową firmy BP. Pełnił funkcję koordynatora zespołu konsolidującego sieć Aral na terenie Polski i Europy. W okresie 2001-2008 r. był członkiem Zarządu Spółek BP Polska, Aral Polska i Castrol Polska.

Jacek Piwkowski ukończył studia w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. W 1993 r. studiował także w Danii na Horsens Polytechnic i w 2005 r. w Stanach Zjednoczonych w Kellogg School of Management.

Dariusz Rajczyk, Centrum Medyczne „SILESIANA”

D. Rajczyk zdjecieDariusz Rajczyk, Prezes Centrum Medycznego „SILESIANA”

Dariusz Rajczyk jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Polonijnej w Częstochowie i Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie.

Jest specjalistą z zakresu zarządzania i ekonomii. Z sektorem ochrony zdrowia jest związany od 1998 r. Zarządzał Publicznymi i Niepublicznymi Jednostkami Ochrony Zdrowia. Był Dyrektorem Regionalnym jednej z największych sieci laboratoriów medycznych. Pełnił funkcję Prezesa Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Witold Sencio, Bank Pocztowy

W. SencioWitold Sencio, Dyrektor Zarządzający Pionu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży, Bank Pocztowy

Witold Sencio z wykształcenia jest bankowcem. Swoją profesjonalną przygodę z bankowością rozpoczął w 1996 r. w Łódzkim Banku Przemysłowym S.A. aby po kilku latach przechodzenia poszczególnych szczebli kariery i obszarów Banku dołączyć w 2003 r. do Zespołu tworzącego i rozwijającego mBank.

Od 2011 r. jest związany z Bankiem Pocztowym S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Biznesu i Sprzedaży. W latach 2012-2013 sprawował funkcję członka Zarządu Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. – Spółki Banku Pocztowego S.A.

W swojej pracy zawodowej, jako specjalista, a potem menadżer, skupiał się na rozwoju i wdrażaniu produktów oraz usług bankowych, a także procesów i aplikacji niezbędnych do ich funkcjonowania. Prowadził i był uczestnikiem kilkudziesięciu projektów rozwojowych w tym zaprojektowania i wdrożenia narzędzia klasy workflow w mBanku, utworzenia mBanku w Czechach i na Słowacji, czy wdrożenia aplikacji Front-End i nowej Bankowości Internetowej w Banku Pocztowym S.A. Przez ostatnie lata skupiał swoje zainteresowania wokół optymalizacji procesów oraz ich automatyzacji w narzędziach klasy workflow. Autor kilku praktycznych artykułów o kredytach hipotecznych i związanych z nimi mechanizmach rozliczeniowych. Miłośnik nowych technologii i świata e-commerce choć prywatnie kochający góry i amatorsko „zapatrzony” w gwiazdy astronom.

Obecnie jego największym wyzwaniem zawodowym jest kreowanie biznesu i dostarczanie oczekiwanych przez Klientów Banku Pocztowego S.A. wartości w postaci dostępnych przez różne kanały sprzedaży produktów i usług bankowych.

Ursula Taege, TÜV Rheinland Akademie

ursula-taegeUrsula Taege, Director Global Marketing BS T TÜV Rheinland Akademie GmbH

Ursula Taege jest absolwentką lingwistyki oraz administracji biznesowej o specjalności Marketing i Rozwój Biznesu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w dziale współpracy międzynarodowej w przemyśle elektrotechnicznym.

Od 2000 r. jest odpowiedzialna za marketing TÜV Rheinland Akademie w Niemczech. W 2012 r. stała się członkinią międzynarodowego zespołu TÜV Rheinland, w którym koordynuje marketing globalny szkoleń.

Agnieszka Wachnicka, Ministerstwo Finansów

Agnieszka Wachnicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

Agnieszka Wachnicka ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości w SGH.

Od 2004 r. jest związana z Departamentem Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów w obszarze bankowości. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, zajmując się w szczególności problematyką funkcjonowania sektora bankowego oraz obszarem systemów i usług płatniczych.

Od 2012 r. sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mirosław Wójciak, Stobrawskie Centrum Medyczne

M. Wojciak zdjecieMirosław Wójciak, Prezes Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Mirosław Wójciak jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechnika Opolska).

Pełni funkcję prezesa Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, które zajmujące się leczeniem i rehabilitacją pacjentów geriatrycznych oraz poszukiwaniem nowych form opieki medycznej dla seniorów. Jest zainteresowany utworzeniem Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, odtworzeniem lecznictwa uzdrowiskowego i senioralnej opieki sanatoryjnej w województwie opolskim.

Mirosław Wójciak jest członek Zarządów Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim i Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Zabrzu. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie zarządzania i rachunku kosztów w ochronie zdrowia.

Tomasz Wróblewski, Warsaw Entreprise Institute

Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Entreprise Institute

Twórca polskiego wydania „Newsweek Polska”, pierwszy wydawca „Forbes Polska”. Zaczynał swoją pracę zawodową w Stanach Zjednoczonych. Współpracował z Newsweekiem i Washington Post. Po powrocie do Polski kolejno pełnił funkcje dyrektora anteny RMF, zastępcy naczelnego „Wprost” a następnie naczelnego „Newsweek Polska”. Następnie redaktora naczelnego Dziennika Gazeta Prawna i Rzeczpospolitej.

Tomasz Wróblewski jest wiceprezesem Warsaw Enterprise Institute i stałym autorem tygodnika Do Rzeczy. Prowadzi autorski ekonomiczny program telewizyjny „Zapach Pieniądza”.

Marcin Zawadzki, MEDI-system

Marcin Zawadzki fotoMarcin Zawadzki, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEDI-system Sp. z o.o.

Marcin Zawadzki ukończył Warszawską Akademię Medyczną w 1995 r. W 1999 r. zdobył specjalizację w zakresie chirurgii dziecięcej. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe z Zarządzania ZOZ w Warszawskiej SGH, a następnie w latach 2005-2007 zdobył tytuł MBA na Uczelni im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Finalista konkursu Entrepreneur Of The Year Ernst and Young w 2011 r.

Założyciel i wieloletni Prezes Zarządu firmy MEDI-system Sp. z o.o. Od 2014 r. Przewodniczy jej Radzie Nadzorczej. Firma rozpoczęła działalność w 2001 r. uruchamiając małą przychodnię lekarską w Warszawie. Dzisiaj MEDI-system to dynamicznie rozwijająca się, duża firma medyczna, dysponująca pond 650 łóżkami stacjonarnymi w 7 ośrodkach stacjonarnych oraz kilkoma ośrodkami ambulatoryjnymi.

Firma specjalizuje się w opiece długoterminowej oraz rehabilitacji szpitalnej.

Partnerzy merytoryczni:

Logo ArchimedBank PocztowyFundusz Hipoteczny DOMlogoRC

logo-partner3PGULogo-CareWork-pl-2014-web

Patronaty honorowe:

MPIPSMGLogo_ZMPLOGO-Opolskie

Patronat medialny:

GLOS_SENIORA_logo-OK

  • ZAPRASZAMY DO KONTAKTU FIRMY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ PARTNERSKA PRZY PROJEKCIE.
    Kontakt: Barbara Wiącek
    E-mail: biuro@kigs.org.pl
    Kom. +48 781 818 230