Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD)

INFORMACJA O ZESPOLE

9 lutego 2017 roku został powołany Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD), który jest platformą spotkań, pracy i wymiany doświadczeń osób i organizacji związanych z obszarem opieki nad osobami starszymi.

Stworzenie Zespołu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane do Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przez wiele podmiotów zajmujących się tematyką opieki w różnych jej aspektach. ZOOD ma być jednomyślnym, silnym głosem tego środowiska w kontaktach zarówno z przedstawicielami Rządu, Płatnika, jak i opinią publiczną.

Udział w Zespole to możliwość aktywnego doskonalenia obszaru opieki nad osobami starszymi w Polsce. Spotkania  ZOOD mają charakter partycypacyjny. Jedną z największych wartości ZOOD jest bowiem możliwość spojrzenia na temat opieki z wielu stron – tak wielu, jak wielu jest Członków. Wierzymy, że tylko kompleksowe podejście do tematu pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania zarówno systemowe, jak i rozwiązania pojedynczych problemów w opiece nad osobami starszymi.

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej to Członkowie oraz Rada.

Członkiem Zespołu może zostać każda organizacja, podmiot publiczny lub prywatny związany z obszarem opieki. Wystarczy wypełnić Deklarację członkowską i otrzymać rekomendację innego Członka ZOOD lub KIGS.

Rada, powoływana przez KIGS, to grono ekspertów z różnych dziedzin obszaru opieki nad osobami starszymi. Rada sprawuje merytoryczną opiekę nad pracami ZOOD.

Spotkania ZOOD odbywają się 1 raz na kwartał i mają charakter dyskusji lub warsztatów skupionych wokół wybranego zagadnienia merytorycznego.

RADA ZESPOŁU

Barbara Misińska – Prezes Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego
Beata Drzazga – Prezes BetaMed
Krystyna Lewkowicz – założycielka i Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW
Piotr Mazur – General Manager HDOmedical
Tomasz Targowski – Kierownik Kliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

 


BetaMed S.A. to dynamicznie rozwijająca się organizacja o wieloletniej tradycji i doświadczeniu. krajowy lider usług pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta. Specjalizuje się w opiece długoterminowej oraz w innych usługach pielęgniarskich dla pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczy usługi pielęgniarskie w ponad 80 oddziałach na terenie 11 województw.


Carework prowadzi działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi na terenie Polski i w Niemczech. Usługi świadczy od 2007 r.

Główne obszary aktywności to: świadczenie usług opiekuńczych, pośrednictwo, wyszukiwanie kontraktów na terenie Polski i Niemiec dla opiekunek i opiekunów osób starszych, doradztwo dla rodzin osób starszych w Polsce i Niemczech w zakresie organizacji opieki nad seniorami z ograniczeniami ruchu  i schorzeniami neurologicznymi, szkolenia w zakresie opieki nas osobami starszymi  i niepełnosprawnymi, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi – np. projekt „Guzik życia”.

Wraz z innymi agencjami współtworzy Sekcję Agencji Opieki w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia.


Dom Seniora Przystań w Mysiadle oferuje opiekę osobom starszym lub niepełnosprawnym w formie pobytów stałych i czasowych.
To miejsce stworzone 17 lat temu z myślą o osobach starszych, zapewnieniu im spokojnej szczęśliwej starości.
Pensjonariuszom oferuje prawdziwie ciepły, rodzinny dom z całodobową opieką pielęgniarską. To miejsce, które daje zadowolenie i spokój a także możliwość interesującego spędzenia wspólnie czasu. Jest kameralnym domem z duszą i atmosferą rodzinną.
Głównym celem domu jest zapewnienie profesjonalnej i nieustannej opieki, a przy tym stworzenie rodzinnej i domowej atmosfery, tak aby pensjonariusze mogli poczuć się bezpiecznie i komfortowo.
Dom dysponuje fachowym, cierpliwym i wyrozumiałym personelem, który z pewnością odpowie na wszystkie potrzeby gości, a także zadba o ich komfort psychiczny i fizyczny.


Dom opieki długoterminowej Dom z sercem w Komorowie oferujący również pobyty czasowe i turnusy rehabilitacyjne. Miejsce zapewniające nie tylko opiekę i rehabilitację, ale również aktywne spędzanie czasu i możliwość rozwijania pasji swoich podopiecznych. Wykwalifikowany personel pomaga w odnalezieniu nowych pasji lub kontynuowaniu wcześniejszych zainteresowań.
Współpracuje również z Liceum Zawodowym o kierunku opiekuńczym oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanych do tego celu pokojach: 3 salach terapii zajęciowej, pokoju telewizyjnym, bibliotece i kaplicy.


Forbo Flooring jest światowym liderem w produkcji wykładziny linoleum i wykładziny PVC, łączących w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo oraz tworzących gotowe rozwiązania do każdego wnętrza.

W szczególności Forbo Flooring oferuje dedykowane rozwiązania dla placówek medycznych i budownictwa senioralnego, dbając nie tylko o wysokiej jakości parametry użytkowe, ale też komfort, wygodę i bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz poznaniu specyficznych wymogów i potrzeb w tych sektorach, została stworzona kompleksowa oferta obejmująca wykładziny, które stanowią specjalistyczne rozwiązania podłogowe do każdej placówki.


Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku to największa organizacja przedstawicielska UTW w Polsce skupiająca ponad 30 000 słuchaczy.

Zrzesza  instytucje działające na rzecz środowiska senioralnego w całej Polsce. Misją Fundacji jest reprezentacja środowiska senioralnego oraz działalność na rzecz jego rozwoju i tworzenia silnej marki Uniwersytetów Trzeciego Wieku, krzewienia oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, praw człowieka, dziedzictwa narodowego.

OP UTW inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, propaguje wykorzystanie  nowoczesnych technologii w szeroko pojętych działaniach na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, współdziała w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także upowszechnia ideę wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. Pod patronatem fundacji działają jedne z najważniejszych inicjatyw organizowanych dla społeczeństwa w wieku 50 + w Polsce, tj. Ogólnopolski Parlament Senioralny, Ogólnopolski Kongres Senioralny, Konkurs „Wielka Osobowość Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Fundacja jest także opiekunem projektu „Usłyszeć motyla”, „Lubię pocztowy” czy „Wyprawa w głąb mózgu”.


GoldCare Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi opiekuńcze na wysokim poziomie dla osób starszych, przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnościami. Jako pierwsza polska firma korzysta z innowacyjnego systemu łączącego w sobie monitoring funkcji życiowych pacjenta i zarządzanie pracą opiekunów.
W zakres usług firmy wchodzi min.: opieka godzinowa, opieka dzienna, opieka weekendowa, opieka całodobowa, opieka poszpitalna.

 


Grupa HDOmedical to grupa spółek specjalizujących się w usługach opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania. Wszystkie spółki zajmują się świadczeniem usług z zakresu koordynacji i organizacji kompleksowej opieki domowej nad osobami o ograniczonej samodzielności. W ramach Grupy działają spółki:
HOUSE Domowa Opieka – opieka premium finansowana przez pacjenta (opiekunki, pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, itp.), badania kliniczne leków (w domu/mieszkaniu pacjenta po jego wyjściu ze szpitala), usługi w sektorze opiekuńczym na terenie Niemiec;
Care Center SARA – usługi teleopieki (przycisk życia);
 NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja – opieka podstawowa finansowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej.


Inicjatorem powstania Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego jest lek. med. spec. neurolog Elżbieta Jasińska oraz mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk. Do inicjatywy powołującej stowarzyszenie dołączył personel pielęgniarsko – opiekuńczy, oraz pozostali pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie od momentu powstania cały czas się prężnie rozwija prowadząc różne formy działania tj. w zakresie pomocy przy pielęgnacji chorego – poprzez ciągłe pozyskiwanie środków medycznych (pielęgnacyjnych), jako darowizn na stowarzyszenie; w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej przebiegu choroby Alzheimera. W ramach swej działalności prowadzi Grupy wsparcia oraz udziela indywidualnego poradnictwa dotyczącego holistycznej opieki nad chorym z chorobą Alzheimera.


Medivio to innowacyjna platforma telemedyczna będąca certyfikowanym wyrobem medycznym klasy 2A, która umożliwia zdalny kontakt pacjenta z lekarzem, taki sam jak podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim. Platforma gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej i wyników badań za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego jak np. smartfon czy tablet. Medivio jest zintegrowane z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, które znajdują się w ofercie e-sklepu.


Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Organami samorządu są: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Komisja Rewizyjna i odpowiednio: okręgowe rady pielęgniarek i położnych, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, okręgowa komisja rewizyjna.


Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie od 2015 roku posiada Klinikę i Poliklinikę Geriatrii. To pierwsza tak nowoczesna w naszym kraju geriatria zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak i zaplecza diagnostycznego, które posiada.

Klinika zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i leczeniem pacjentów, ale przede wszystkim podejmuje pracę nad zapobieganiem niepełnosprawności – nie tylko poprzez zabiegi lecznicze, ale również przez promocję właściwego dla osób starszych trybu życia i prowadzenie rehabilitacji geriatrycznej.


NaszSenior.pl – NOWOCZEŚNIE I MOBILNIE !

Od 26 lat tworzymy nowoczesne rozwiązania statystycznej analizy danych.

System monitorowania zachowań osób niesamodzielnych NaszSenior.pl automatycznie powiadamia o sytuacjach nietypowych. Moduł sztucznej inteligencji reaguje również na stany zagrożeń takich jak: utrata przytomności, udar, zawał.

System kontroluje i rozlicza precyzyjnie pracę opiekunów. NaszSenior.pl jest kompleksowym systemem, który samodzielnie buduje model zachowań podopiecznych oraz opiekunów na podstawie danych przekazywanych przez różnego rodzaju identyfikatory, czujniki i urządzenia.

NaszSenior.pl jest propozycja skierowana do instytucji, organizacji i firm, które świadczą usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych.


ORPEA POLSKA (wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje blisko 1000 miejsc w dziewięciu nowoczesnych ośrodkach (domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych) głównie na Mazowszu, a także w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). Ośrodki specjalizują się w usługach opiekuńczo-leczniczych oraz rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej.

Podopiecznymi MEDI-system są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona. Usługi MEDI-system są kierowane do seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. O zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dba ponad 750-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny).

ORPEA POLSKA oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (ZOL) lub w formie komercyjnej.  Od 1 stycznia 2016 r. MEDI-system jest częścią największej w Europie sieci centrów i rehabilitacji ORPEA, obecnej w branży od 1989 r. lat z potencjałem blisko 87 000 miejsc (ponad 850 placówek) w 12 krajach (10 w Europie, Brazylia i Chiny).


Polska Akademia Nauk Dom Seniora powstał na podstawie Decyzji Sekretarza Polskiej Akademii Nauk z lipca 1971 roku, zaś jego oficjalne otwarcie nastąpiło już w październiku tego samego roku. 

Potwierdzeniem nabytej przez lata praktyki jest uzyskanie pozwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie, w ramach działalności statutowej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.


Głównym celem funkcjonowania Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.


Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych.

Są to:

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1A
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury 63 A
• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)


DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin ZOOD

Deklaracja członkowska ZOOD

Translate »
Skip to content